PRIVACITAT I COOKIES

AUREDES considera de summa importància preservar la privacitat dels nostres clients d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 i LO 3/2018, del Parlament Europeu  relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (Reglament General de Protecció de dades o RGPD). Per això, als efectes del que preveu la normativa indicada, s’informa els usuaris d’aquesta pàgina web que les dades de caràcter personal que facilitin a través d’ella, tant omplint qualsevol formulari, com a través de correu electrònic o per qualsevol altre mitjà seran tractades de conformitat amb la present Política de Privacitat.

Efectivitat 11/11/2020

AUREDES l’informa que, de conformitat amb la normativa aplicable, les dades de caràcter personal subministrades pels usuaris seran tractats per Gessamí Cases amb NIF L47981630  en la seva condició de responsable, amb domicili a La Pobla de Cérvoles i correu electrònic: info@auredes.cat. Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament. Els interessats tenen dret a dur a terme els drets d’accés, rectificació, limitació de tractament, supressió, portabilitat i oposició, enviant la seva sol·licitud a la nostra adreça física o electrònica.

Finalitat de les seves dades personals

 • Tractem la informació que se’ns facilita per gestionar els nostres serveis d’oficina tècnica forestal i mediambiental.
 • Si ens dóna el seu consentiment, també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats, productes o serveis.
 • Si ens envia un currículum, tractarem les dades amb la finalitat de gestionar la base de CV’s per a la selecció de personal.

Temps de conservació de les dades.

Les dades personals proporcionades, AUREDES les conservarà mentre sigui usuari dels nostres serveis o en vulgui rebre informació i després, durant els terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals, que en el cas de documentació comptable i fiscal a efectes mercantils seran 6 anys, de conformitat amb l’Art. 30 del Codi Comerç, i als efectes fiscals seran 4 anys, d’acord amb els articles 66 a 70 de la Llei General Tributària.
En el cas dels currículums les dades es conservaran durant 1 any.

Facultat per al tractament de dades

La facultat per tractar-les es troba en l’execució del contracte de serveis i en els consentiments que ens dóna.

L’ informació que sigui remesa per menors de 14 anys i perquè les dades personals puguin ser objecte de tractament, serà requisit imprescindible que es faci amb el consentiment patern, del tutor o del legal representant del menor. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

 Utilitzem cookies

Cada vegada que un client visita la nostra pàgina web, AUREDES recopila informació mitjançant l’ús de cookies i amb el consentiment de l’usuari, per poder millorar la navegació dels nostres clients. Aquestes dades són considerats dades de caràcter personal als efectes aquí exposats i, per tant, estan subjectes a aquesta política de privacitat. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar-ne el seu ús.

Si us plau, visiti la nostra política de cookies.

 Ús de les dades de caràcter personal.

 • Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.
 • Les dades no seran comunicades a tercers, llevat que ho exigeixi una llei o sigui necessari per complir amb la finalitat del tractament.
 • Les categories de dades que podem tractar són de caràcter identificatiu i/o adreces postals o electròniques, en cas de currículums seran dades de caràcter personal, acadèmiques i professionals.
 • Les dades son limitades, ja que només tractem les necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

Drets de qui ens facilita les seves dades

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que es van recollir.
En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
Qualsevol interessat té dret a no ser objecte d’una decisió basada únicament en el tractament automatitzat, inclosa l’elaboració de perfils, que produeixi efectes jurídics que l’afectin o que l’afectin significativament de manera similar.
Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent.

 Com tractem les dades per compte de tercers

En la prestació dels nostres serveis tractem dades de caràcter personal (de les quals els nostres clients són els responsables)  en qualitat d’encarregats del tractament, de conformitat amb el que estableix l’article 28 del RGPD i, per tant, en aquests tractaments de les dades personals:

 • Tractarem les dades personals únicament seguint instruccions documentades del responsable , fins i tot en relació amb les transferències de dades personals a un tercer país o a una organització internacional, tret que hi estiguem obligats en virtut del dret de la Unió o dels estats membres al qual estiguem subjectes. En aquest cas, informarem al responsable d’aquesta exigència legal prèvia al tractament, tret que aquest dret ho prohibeixi per raons importants d’interès públic.
 • Garantim que les persones autoritzades per tractar dades personals s’han compromès a respectar-ne la confidencialitat.
 • Hem adoptat totes les mesures de seguretat necessàries, de conformitat amb l’article 32 del RGPD, implantant mecanismes per tal de:
  • Garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.
  • Restaurar la disponibilitat i l’accés a les dades personals de forma ràpida, en cas d’incident físic o tècnic.
  • Verificar, avaluar i valorar, de manera regular, l’eficàcia de les mesures tècniques i organitzatives implantades per garantir la seguretat del tractament.
 • Respectarem les condicions indicades en els apartats 2 i 4 de l’article 28 del RGPD per recórrer a un altre encarregat del tractament.
 • Assistirem al responsable, sempre que sigui possible, d’acord amb la naturalesa del tractament i mitjançant les mesures tècniques i organitzatives adequades, perquè pugui complir amb l’obligació de respondre les sol·licituds que tinguin per objecte l’exercici dels drets dels interessats establerts en el capítol III del RGPD.
 • Ajudarem el responsable a garantir el compliment de les obligacions que sobre seguretat de les dades estableixen els articles 32 a 36 del RGPD, tenint en compte la naturalesa del tractament i la informació posada a la nostra disposició.
 • A elecció del responsable, suprimirem o retornarem totes les dades personals un cop finalitzi la prestació dels serveis de tractament i suprimirem les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de les dades personals en virtut del Dret de la Unió o dels Estats membres.
 • Posarem a disposició del responsable tota la informació necessària per demostrar el compliment de les obligacions establertes en l’art. 28 del RGPD, així com per a permetre i contribuir a la realització d’auditories, incloses inspeccions, per part del responsable o d’un altre auditor autoritzat per aquest responsable.

Com a encarregats del tractament la tipologia de dades, la categoria d’interessats i els tractaments que podrem realitzar per compte dels nostres clients seran els següents:

 • Tipus de dades personals que podem tractar:
  • Dades de caràcter identificatiu.
  • Dades econòmiques, financeres i d’assegurances.
  • Informació comercial.
  • Transaccions de béns i serveis.
  • Categoria d’interessats afectats:
 • Tractaments de dades que podrem realitzar:
  • Recollida, consulta i utilització.