La planificació forestal consisteix a establir els objectius que es volen obtenir i determinar els passos a seguir per arribar a una correcta gestió forestal. La importància de planificar abans de començar l’execució dels treballs garanteix la correcta gestió dels recursos naturals, la protecció d’espais amb valors qualitatius i l’equilibri d’aquests en el temps.

Els instruments d’ordenació forestal són una eina eficaç per la planificació de les finques de manera personalitzada, on es garanteix la sostenibilitat i millora del terreny així com la multifuncionalitat dels sistemes forestals. Aquests plans tenen una vigència d’uns 20 anys i són aplicables a finques privades.

Els IOFs estan classificats segons la seva superfície:

 • Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), per a finques superiors a 25 hectàrees.
 • Pla simple de gestió forestal (PSGF), per a finques inferiors o iguals a 25 hectàrees.
 • Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc), planificació conjunta amb diversos propietaris forestals.

Els mostrejos descriuen la massa forestal així com la xarxa viaria, els punts d’aigua i les zones edificades. Aquests ens donen la informació sobre l’estat de la massa i què s’hi ha de fer. També ens permeten elaborar una cartografia detallada de la finca, nous camins forestals, rompudes o transformacions de pastura.

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és l’encarregat d’avaluar el pla, que una vegada aprovat comporta avantatges pel propietari i la seva finca:

 • Conèixer els límits i les superfícies de la finca (plànol de situació 1:50.000, plànol de gestió 1:5.000 i plànol cadastral 1:5000).
 • Beneficis fiscals:
  • Exempció del 95% de l’impost patrimonial i l’impost de successions.
  • Exempció del 75% en l’impost de donacions.
  • Exempció de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI).
  • Bonificacions de l’IRPF
 • Prioritat en l’atorgament de subvencions per a treballs forestals.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament, comunicant-ho 10 dies abans de les actuacions.
 • Accés a la certificació forestal. Aquest pla garanteix tant al propietari com al consumidor que els productes obtinguts procedeixen d’un bosc gestionat de forma sostenible.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta que disposa el CPF.
 • Facilitat per realitzar rompudes o transformació a pastura. Si es vol realitzar una rompuda o transformació a pastura superior a 1 ha, i es disposa d’un pla d’ordenació aprovat, no serà necessari realitzar un pla de conservació de sòls.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són programes especials per obtenir resultats de qualsevol àmbit sobre el terreny i crear així mapes a escala reduïda corresponents a allò que necessitem.

Actualment tenir una cartografia actualitzada de les finques és un element molt important a l’hora de planificar i gestionar el terreny, com també per delimitar la superfície o incloure-la en altres documents com són les escriptures de la propietat o en documents de compravenda.

Auredes oferim la realització de cartografia a mida:

 • Elaboració de mapes topogràfics i ortofotoimatges actuals o antigues.
 • Elaboració de cartografia temàtica. Aquesta ens permet dissenyar mapes sobre vegetació, camins, pendents, combustible disponible, etc.
 • Elaboració de cartografia històrica.
 • Elaboració de mapes guia. (Per a senders i rutes, parcs, jardins, etc.)

Els camins forestals són estructures d’enginyeria indispensables per a l’accés a la massa forestal de forma segura, per això els enginyers forestals elaborem el disseny i el traçat sobre el terreny, conscients que per executar-los és necessari pertorbar el sòl, a poder ser, el menys possible. Han de facilitar la circulació de vehicles pesants tant per a l’extracció dels recursos naturals com per atendre les necessitats de la gestió i protecció dels boscos, i també l’accés per a l’esbarjo o la caça.

Auredes projecta la creació i recuperació dels vials de la vostra finca, així com la seva supervisió perquè la funcionalitat d’aquests sigui el més pràctic possible.

La planificació forestal consisteix a establir els objectius que es volen obtenir i determinar els passos a seguir per arribar a una correcta gestió forestal. La importància de planificar abans de començar l’execució dels treballs garanteix la correcta gestió dels recursos naturals, la protecció d’espais amb valors qualitatius i l’equilibri d’aquests en el temps.

Els instruments d’ordenació forestal són una eina eficaç per la planificació de les finques de manera personalitzada, on es garanteix la sostenibilitat i millora del terreny així com la multifuncionalitat dels sistemes forestals. Aquests plans tenen una vigència d’uns 20 anys i són aplicables a finques privades.

Els IOFs estan classificats segons la seva superfície:

 • Pla tècnic de gestió i millora forestal (PTGMF), per a finques superiors a 25 hectàrees.
 • Pla simple de gestió forestal (PSGF), per a finques inferiors o iguals a 25 hectàrees.
 • Pla tècnic de gestió i millora forestal conjunt (PTGMFc), planificació conjunta amb diversos propietaris forestals.

Els mostrejos descriuen la massa forestal així com la xarxa viaria, els punts d’aigua i les zones edificades. Aquests ens donen la informació sobre l’estat de la massa i què s’hi ha de fer. També ens permeten elaborar una cartografia detallada de la finca, nous camins forestals, rompudes o transformacions de pastura.

El Centre de la Propietat Forestal (CPF) és l’encarregat d’avaluar el pla, que una vegada aprovat comporta avantatges pel propietari i la seva finca:

 • Conèixer els límits i les superfícies de la finca (plànol de situació 1:50.000, plànol de gestió 1:5.000 i plànol cadastral 1:5000).
 • Beneficis fiscals:
  • Exempció del 95% de l’impost patrimonial i l’impost de successions.
  • Exempció del 75% en l’impost de donacions.
  • Exempció de l’impost sobre béns immobles de naturalesa rústega (IBI).
  • Bonificacions de l’IRPF
 • Prioritat en l’atorgament de subvencions per a treballs forestals.
 • Facilitat en els permisos d’aprofitament, comunicant-ho 10 dies abans de les actuacions.
 • Accés a la certificació forestal. Aquest pla garanteix tant al propietari com al consumidor que els productes obtinguts procedeixen d’un bosc gestionat de forma sostenible.
 • Assegurança de responsabilitat civil gratuïta que disposa el CPF.
 • Facilitat per realitzar rompudes o transformació a pastura. Si es vol realitzar una rompuda o transformació a pastura superior a 1 ha, i es disposa d’un pla d’ordenació aprovat, no serà necessari realitzar un pla de conservació de sòls.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Els Sistemes d’Informació Geogràfica (SIG) són programes especials per obtenir resultats de qualsevol àmbit sobre el terreny i crear així mapes a escala reduïda corresponents a allò que necessitem.

Actualment tenir una cartografia actualitzada de les finques és un element molt important a l’hora de planificar i gestionar el terreny, com també per delimitar la superfície o incloure-la en altres documents com són les escriptures de la propietat o en documents de compravenda.

Auredes oferim la realització de cartografia a mida:

 • Elaboració de mapes topogràfics i ortofotoimatges actuals o antigues.
 • Elaboració de cartografia temàtica. Aquesta ens permet dissenyar mapes sobre vegetació, camins, pendents, combustible disponible, etc.
 • Elaboració de cartografia històrica.
 • Elaboració de mapes guia. (Per a senders i rutes, parcs, jardins, etc.)

Els camins forestals són estructures d’enginyeria indispensables per a l’accés a la massa forestal de forma segura, per això els enginyers forestals elaborem el disseny i el traçat sobre el terreny, conscients que per executar-los és necessari pertorbar el sòl, a poder ser, el menys possible. Han de facilitar la circulació de vehicles pesants tant per a l’extracció dels recursos naturals com per atendre les necessitats de la gestió i protecció dels boscos, i també l’accés per a l’esbarjo o la caça.

Auredes projecta la creació i recuperació dels vials de la vostra finca, així com la seva supervisió perquè la funcionalitat d’aquests sigui el més pràctic possible.