Els desastres naturals són aquells esdeveniments catastròfics causats pels processos naturals de la terra i als que ens veiem sotmesos. La gravetat dels desastres naturals es mesuren segons les pèrdues que han generat, siguin pèrdues biològiques, materials o econòmiques, com la capacitat de la població per la seva reconstrucció.
El canvi climàtic ha modificat els factors atmosfèrics del nostre territori duent a terme grans pertorbacions sobre la superfície terrestre. L’augment de les temperatures és un gran exemple, provocant l’increment, cada vegada més agressiu, de les plagues i les malalties com els fongs i els bacteris fent veritables desastres naturals.
Cal dir que els incendis forestals són un dels principals desastres naturals al nostre territori. L’abandonament dels terrenys agrícoles, l’augment de maquinària agrícola, l’increment d’activitats a la muntanya i la poca gestió forestal que tenim als nostres boscos, són alguns dels factors causants d’aquestes pertorbacions. Si no es prenen mesures i accions de prevenció d’incendis, aquests poden arribar a provocar un dany irreparable als nostres ecosistemes.

 • Pla de prevenció d’incendis forestals

El Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) és un document que serveix per planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures, així com establir un conjunt de direccions i mesures per evitar i extingir els incendis forestals. Aquest pla és redactat per l’Ajuntament amb el suport dels ADF del terme.
Els PPI, defineixen la xarxa viària, els punts d’aigua, els equipaments més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi, al mateix temps que especifica els models de combustible.
A més, engloba les actuacions que s’han de realitzar per fer operatives les infraestructures existents i aquells treballs forestals necessaris per reduir el risc d’incendi.

 • Plans de prevenció en urbanitzacions

La llei 5/2003 i el decret 123/2005, de mesures de prevenció d’incendis forestal tenen per objectiu establir una normativa davant les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals i els nuclis de població.
El Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU) és un document que està format per un conjunt de projectes executius i d’informes, on es descriu les mesures a prendre per tal d’evitar els incendis forestals. Aquest pla és redactat per l’Ajuntament i la Diputació respectiva, i l’execució i finançament depenen dels propietaris de les parcel·les i de l’Ajuntament.
El PPU defineix el perímetre de la urbanització juntament amb un projecte de construcció d’una franja de protecció i un projecte de tractament de les parcel·les no edificades i dels espais comuns. A més, redacta informes de recomanacions sobre la xarxa elèctrica, parcel·les edificades, accessos, etc.

Auredes realitzem plans per a la prevenció i protecció d’incendis, tant per administracions públiques i agrupacions forestals.

La silvicultura preventiva és aquella que té en compte un conjunt de tècniques on la finalitat és aconseguir rebaixar el grau de combustibilitat i realitzar una millora a l’estructura arbòria per impedir la propagació de grans incendis forestals. Les actuacions que es puguin realitzar dependran de l’estat de la massa i les necessitats d’aquesta, així com de les condicions econòmiques i socials de l’àrea a projectar. Es poden executar actuacions com estassades, aclarides, selecció de tanys, podes, eliminació de restes, etc.

Auredes realitza estudis i projectes sobre:
 • Franges de protecció perimetral
 • Projectes de prevenció d’incendis
 • Actuacions de millora forestal
 • Àrees tallafocs

L’efecte de les pertorbacions naturals que podem trobar als nostres boscos, com són les nevades, bufarut, sequera i pedregada, deixen l’estrat arbori amb condicions pèssimes alhora que augmenten la càrrega de combustible gruixut. A banda d’això, tenir el bosc en mal estat pot provocar la presència de plagues. Els danys causats per aquestes plagues fan necessari realitzar tallades de sanejament així com atribuir mesures per prevenir-les.

Auredes realitza estudis i projectes sobre:
 • Tallades sanitàries
 • Eliminació de restes vegetals

Els desastres naturals són aquells esdeveniments catastròfics causats pels processos naturals de la terra i als que ens veiem sotmesos. La gravetat dels desastres naturals es mesuren segons les pèrdues que han generat, siguin pèrdues biològiques, materials o econòmiques, com la capacitat de la població per la seva reconstrucció.
El canvi climàtic ha modificat els factors atmosfèrics del nostre territori duent a terme grans pertorbacions sobre la superfície terrestre. L’augment de les temperatures és un gran exemple, provocant l’increment, cada vegada més agressiu, de les plagues i les malalties com els fongs i els bacteris fent veritables desastres naturals.
Cal dir que els incendis forestals són un dels principals desastres naturals al nostre territori. L’abandonament dels terrenys agrícoles, l’augment de maquinària agrícola, l’increment d’activitats a la muntanya i la poca gestió forestal que tenim als nostres boscos, són alguns dels factors causants d’aquestes pertorbacions. Si no es prenen mesures i accions de prevenció d’incendis, aquests poden arribar a provocar un dany irreparable als nostres ecosistemes.

 • Pla de prevenció d’incendis forestals

El Pla de prevenció d’incendis forestals (PPI) és un document que serveix per planificar i dimensionar una sèrie d’infraestructures, així com establir un conjunt de direccions i mesures per evitar i extingir els incendis forestals. Aquest pla és redactat per l’Ajuntament amb el suport dels ADF del terme.
Els PPI, defineixen la xarxa viària, els punts d’aigua, els equipaments més vulnerables i els elements del territori que poden provocar un incendi, al mateix temps que especifica els models de combustible.
A més, engloba les actuacions que s’han de realitzar per fer operatives les infraestructures existents i aquells treballs forestals necessaris per reduir el risc d’incendi.

 • Plans de prevenció en urbanitzacions

La llei 5/2003 i el decret 123/2005, de mesures de prevenció d’incendis forestal tenen per objectiu establir una normativa davant les urbanitzacions, les edificacions i les instal·lacions aïllades situades en terrenys forestals i els nuclis de població.
El Pla de prevenció en urbanitzacions (PPU) és un document que està format per un conjunt de projectes executius i d’informes, on es descriu les mesures a prendre per tal d’evitar els incendis forestals. Aquest pla és redactat per l’Ajuntament i la Diputació respectiva, i l’execució i finançament depenen dels propietaris de les parcel·les i de l’Ajuntament.
El PPU defineix el perímetre de la urbanització juntament amb un projecte de construcció d’una franja de protecció i un projecte de tractament de les parcel·les no edificades i dels espais comuns. A més, redacta informes de recomanacions sobre la xarxa elèctrica, parcel·les edificades, accessos, etc.

Auredes realitzem plans per a la prevenció i protecció d’incendis, tant per administracions públiques i agrupacions forestals.

La silvicultura preventiva és aquella que té en compte un conjunt de tècniques on la finalitat és aconseguir rebaixar el grau de combustibilitat i realitzar una millora a l’estructura arbòria per impedir la propagació de grans incendis forestals.
Les actuacions que es puguin realitzar dependran de l’estat de la massa i les necessitats d’aquesta, així com de les condicions econòmiques i socials de l’àrea a projectar. Es poden executar actuacions com estassades, aclarides, selecció de tanys, podes, eliminació de restes, etc.

Auredes realitza estudis i projectes sobre:

 • Franges de protecció perimetral
 • Projectes de prevenció d’incendis
 • Actuacions de millora forestal
 • Àrees tallafocs

L’efecte de les pertorbacions naturals que podem trobar als nostres boscos, com són les nevades, bufarut, sequera i pedregada, deixen l’estrat arbori amb condicions pèssimes alhora que augmenten la càrrega de combustible gruixut. A banda d’això, tenir el bosc en mal estat pot provocar la presència de plagues. Els danys causats per aquestes plagues fan necessari realitzar tallades de sanejament així com atribuir mesures per prevenir-les.

Auredes realitza estudis i projectes sobre:

 • Tallades sanitàries
 • Eliminació de restes vegetals