La gestió forestal consisteix a posar en curs la planificació establerta. Una gestió forestal sostenible integra de forma equilibrada els diferents usos i aprofitaments del bosc, de manera que es mantingui en el temps la seva vitalitat, capacitat de regeneració i productivitat.
Afavorir la biodiversitat i les funcions mediambientals permet obtenir una rendibilitat dels nostres boscos al mateix temps que es garanteix la seva conservació de forma sostenible.

Els aprofitaments forestals són tots aquells recursos que s’extreuen dels boscos com poden ser entre d’altres:

 • Fusta
 • Llenya
 • Suro
 • Fruits (castanyes, pinyons, etc.)
 • Bolets,
 • Tòfones
 • Productes apícoles
 • Pastures
 • Plantes aromàtiques i medicinals

És ben sabut que l’abandonament de la gestió dels boscos fa més propensos els incendis forestals. Realitzant una gestió forestal sostenible, contribuïm a la biodiversitat, la protecció del sòl i del cicle de l’aigua, l’economia que sorgeix dels boscos i el canvi climàtic. A més aquests aprofitaments permeten al propietari obtenir ingressos de les seves finques, al mateix temps que dóna més valor econòmic al terreny i millora el seu valor ecològic.
En alguns casos per arribar a fer aprofitaments de qualitat, primerament s’han d’executar treballs de millora. Aquests treballs deixen preparat el terreny per millorar la qualitat de la finca, però comporten a efectuar una inversió inicial de la qual se’n treu poc benefici, ja que els recursos extrets no acostumen a tenir gaire valor econòmic. És per això que Auredes treballa en els seus estudis de rendibilitat i aprofitaments per obtenir el màxim rendiment de la finca, valorant l’impacte mediambiental i el cost econòmic.

Les plantacions forestals són aquells boscos realitzats per l’home amb diferents propòsits, sempre convenients tant pel terreny com pel propietari.

Plantacions productores

 • Plantar espècies productores de fusta de qualitat són una alternativa econòmica i ambiental que poden millorar els terrenys en desús sigui perquè estiguin erms o sigui perquè els terrenys no disposin d’una cobertura arbòria i estiguin exposats a l’erosió. Fer plantacions amb finalitats econòmiques pot ser una opció per generar riquesa i beneficis als nostres terrenys.

 • Les plantacions amb plantes micorizades amb tòfona poden convertir-se en una activitat complementaria a les activitats agràries tradicionals.

Plantacions de conservació

 • Aquelles superfícies que es troben degradades tant per la pèrdua del sòl (l’erosió), com l’increment de l’aridesa, la sobreexplotació dels aqüífers i els incendis forestals, poden ser recuperades amb una reforestació d’espècies adients al terreny, d’aquesta manera es millora l’espai ecològicament.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Els paisatges són molt variants, els usos del sòl canvien al llarg del temps principalment per l’activitat humana.
Molts propietaris amb terrenys forestals i agrícoles volen ampliar els seus cultius, d’aquesta manera han de convertir el sòl forestal en agrícola fent un canvi d’ús del sòl, anomenat rompuda. Per la seva execució és necessari demanar permisos a Agricultura.
Amb el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), es poden planificar rompudes, on aquestes passen a ser aprovades o no pel Centre de la Propietat Forestal (CPF). No és necessari realitzar més documents o estudis si tenim aprovat un PTGMF, però si no es disposa de l’esmentat pla i per realitzar una rompuda superior a 1 ha, s’hauria de confeccionar un Pla de conservació del sòl.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Es recomana que a l’hora d’executar els treballs forestals aquests estiguin supervisats per un director d’obra. Aquest serà l’encarregat de controlar i dirigir l’execució dels treballs segons els criteris prescrits en els projectes ja siguin aprofitaments forestals, plantacions, protecció d’incendis, arranjaments de camins, etc.

Auredes realitzem direccions d’obra de treballs forestals com d’altres execucions, tant per a propietaris privats com per a entitats públiques.

La gestió forestal consisteix a posar en curs la planificació establerta. Una gestió forestal sostenible integra de forma equilibrada els diferents usos i aprofitaments del bosc, de manera que es mantingui en el temps la seva vitalitat, capacitat de regeneració i productivitat.
Afavorir la biodiversitat i les funcions mediambientals permet obtenir una rendibilitat dels nostres boscos al mateix temps que es garanteix la seva conservació de forma sostenible.

Els aprofitaments forestals són tots aquells recursos que s’extreuen dels boscos com poden ser entre d’altres:

 • Fusta
 • Llenya
 • Suro
 • Fruits (castanyes, pinyons, etc.)
 • Bolets,
 • Tòfones
 • Productes apícoles
 • Pastures
 • Plantes aromàtiques i medicinals

És ben sabut que l’abandonament de la gestió dels boscos fa més propensos els incendis forestals. Realitzant una gestió forestal sostenible, contribuïm a la biodiversitat, la protecció del sòl i del cicle de l’aigua, l’economia que sorgeix dels boscos i el canvi climàtic. A més aquests aprofitaments permeten al propietari obtenir ingressos de les seves finques, al mateix temps que dóna més valor econòmic al terreny i millora el seu valor ecològic.
En alguns casos per arribar a fer aprofitaments de qualitat, primerament s’han d’executar treballs de millora. Aquests treballs deixen preparat el terreny per millorar la qualitat de la finca, però comporten a efectuar una inversió inicial de la qual se’n treu poc benefici, ja que els recursos extrets no acostumen a tenir gaire valor econòmic. És per això que Auredes treballa en els seus estudis de rendibilitat i aprofitaments per obtenir el màxim rendiment de la finca, valorant l’impacte mediambiental i el cost econòmic.

Les plantacions forestals són aquells boscos realitzats per l’home amb diferents propòsits, sempre convenients tant pel terreny com pel propietari.

Plantacions productores

 • Plantar espècies productores de fusta de qualitat són una alternativa econòmica i ambiental que poden millorar els terrenys en desús sigui perquè estiguin erms o sigui perquè els terrenys no disposin d’una cobertura arbòria i estiguin exposats a l’erosió. Fer plantacions amb finalitats econòmiques pot ser una opció per generar riquesa i beneficis als nostres terrenys.

 • Les plantacions amb plantes micorizades amb tòfona poden convertir-se en una activitat complementaria a les activitats agràries tradicionals.

Plantacions de conservació

 • Aquelles superfícies que es troben degradades tant per la pèrdua del sòl (l’erosió), com l’increment de l’aridesa, la sobreexplotació dels aqüífers i els incendis forestals, poden ser recuperades amb una reforestació d’espècies adients al terreny, d’aquesta manera es millora l’espai ecològicament.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Els paisatges són molt variants, els usos del sòl canvien al llarg del temps principalment per l’activitat humana.
Molts propietaris amb terrenys forestals i agrícoles volen ampliar els seus cultius, d’aquesta manera han de convertir el sòl forestal en agrícola fent un canvi d’ús del sòl, anomenat rompuda. Per la seva execució és necessari demanar permisos a Agricultura.
Amb el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF), es poden planificar rompudes, on aquestes passen a ser aprovades o no pel Centre de la Propietat Forestal (CPF). No és necessari realitzar més documents o estudis si tenim aprovat un PTGMF, però si no es disposa de l’esmentat pla i per realitzar una rompuda superior a 1 ha, s’hauria de confeccionar un Pla de conservació del sòl.

Per més informació no dubteu en contactar amb nosaltres.

Es recomana que a l’hora d’executar els treballs forestals aquests estiguin supervisats per un director d’obra. Aquest serà l’encarregat de controlar i dirigir l’execució dels treballs segons els criteris prescrits en els projectes ja siguin aprofitaments forestals, plantacions, protecció d’incendis, arranjaments de camins, etc.

Auredes realitzem direccions d’obra de treballs forestals com d’altres execucions, tant per a propietaris privats com per a entitats públiques.